Marriage station is a government license holder registered matrimonial company. We are just a means of communication. Our company helps those people who are searching for a life partner. Whatever your marital status, we will work on it. It doesn't matter if you are unmarried, divorced, separated or widowed feel free to contact us. perfect match for your beautiful life Our professionals will be available all the time to assist you during the entire process to find you the best compatible match. We respect your privacy and your information will be confidential. We are fully aware of the sensitivity of the process. Trust us to help you find the
                                                                 

  अनुसूची -१०
  (दफा) 118 को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित
  म्यारिज स्टेसन प्रा.लि.को
  Marriage station Pvt Ltd
  प्रबन्ध-पत्र
  १ कम्पनीको नाम - यस कम्पनीको नाम म्यारिज स्टेसन प्रा.लि . हुनेछ यसलाई अङ्ग्रेजीमा marriage station pvt.Ltd भनिनेछ ।

  २ कम्पनीको रजिस्टर कार्यालय रहने ठेगाना यस कम्पनीको रजिस्टर कार्यालय का. जि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वार्ड नं ९ खहरेमा रहनेछ सम्बन्धित      निकायको स्वीकृत लिई कम्पनीले आवश्यकता अनुसार देशका विभिन्न जिल्लामा कम्पनीको शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।

  ३ कम्पनीले गर्ने व्यवसाय वा कारोबारको प्रकृति : यस कम्पनीले गर्ने कारोबार सेवामूलक हुनेछ ।

  ४ कम्पनीको उद्देश्य :- (१) यस कम्पनीको उद्देश्यहरु देहाय बमोजिम हुनेछन् :

  क) विवाहको लागि प्रचलित कानूनले तोकेको उमेर पूरा भएका र कानुनले विवाह गर्न योग्य मानेका महिला तथा पुरुषहरु बिच परामर्श सञ्चालन गर्ने ।

  ख) प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विवाह सम्बन्धी खोज अनुसन्धान गर्ने ।

  ग) विवाह सम्बन्धी जनमास मा रहेका भ्रमहरु हटाउन सम्बन्धित विज्ञ परीक्षकबाट परीक्षण      दिने । विवाह र त्यसको परिमाण सम्बन्धी कानुनी ज्ञान दिने ।

  घ) विवाह गर्न उमेर पुगेका र विवाह गर्न इच्छुक देश विदेशमा छरिएर रहेका व्यक्तिहरूको   विवाहका लागि आवश्यक विवरण संकलन गर्ने गराउने ।

ङ) संकलिन विवरण मध्येबाट विवाह गर्न इच्छुक संस्थाले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेका जोडीहरूको विवादसम्बन्धी प्रक्रियाका लागि परामर्श दिने।

च) विवाह गर्न उमेर पुगेका शारीरिक अशक्त व्यक्तिहरुलाई निःशुल्क परामर्श ।


छ) विवाह परिवार र प्रजनन् स्वास्थ्यबारे जनचेतना फैलाउन स्कुल कलेज र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई चेतनामुलक परीक्षण दिने ।

ज) कम्पनीले नेपाली नागरिक सँग विवाह गर्न चाहने विदेशी नागरिक तथा विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्न चाहने नेपाली नागरिकका लागि प्रचलित कानूनले तोकेको कार्यविधि पूरा गरेर मात्र विवाहको प्रक्रिया अगाडि वढाउन सहयोग गर्ने ।

झ) आवश्यकता अनुसार सरकारी अर्धसरकारी गैर सरकारी तथा स्थानीय निकायसँग आवश्यक सहयोग समन्वय र सहकार्य गर्ने

ञ ) कम्पनीलाई आवश्यकता परेमा विभिन्न ब्याङ्क तथा बित्तीय संस्थासँग सहयोग समन्वय र सहकार्य आदनप्रदान गर्ने ।